Maak de sprong, vandaag nog!

Neem contact op via het formulier, of plen gelijk een afspraak in onderin de pagina.

Algemene Voorwaarden

1. De behandeling vindt plaats in de praktijk van Victor Kraemer en volgens de door Victor Kraemer ontwikkelde methode. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Victor Kraemer te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken.

2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Victor Kraemer zijn diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij Victor Kraemer op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.

3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/consult en kan Victor Kraemer nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt.

4. De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Victor Kraemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Victor Kraemer geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woords. Voor zover Victor Kraemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult.

5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Victor Kraemer het recht op onmiddellijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn behandeling/consult wel te betalen.

6. Indien Victor Kraemer van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is hij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.

7. Alle door Victor Kraemer gedane mededelingen/gegeven adviezen/behandelingen/consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.

8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 135,00 per sessie (1,5 uur).

10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Victor Kraemer op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Victor Kraemer de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.

11. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.

12. Bij Skype/Zoom/telefonische consulten zijn Andre Lopies en cliënt beide verantwoordelijk voor een goed werkend Skype/Zoom programma of telefoon bij een belconsult. Indien de verbinding om wat voor een reden dan ook uitvalt en herstel op dat moment onmogelijk blijkt, wordt het consult na wederzijds overleg en goedvinden, op een ander tijdstip voortgezet.

13. Op elke overeenkomst tussen Victor Kraemer en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Den Haag.

Toon alle voorwaarden